Zajęcia z superwizji pracy socjalnej

27 stycznia 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miałem przyjemność ponownie poprowadzić sesję superwizyjną dla studentów II roku, studiów II stopnia o kierunku praca socjalna. Z inicjatywy dr Ewy Leśniak-Berek, corocznie, studenci pracy socjalnej na zajęciach z superwizji pracy socjalnej mają możliwość zetknąć się z praktycznym wymiarem sesji superwizyjnej. Część uczestników sesji to osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jako pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy, asystenci rodzin. Dzięki temu mogliśmy na zajęciach omówić sytuację problemową występującą w pracy jednej z uczestniczek, która zgodziła się na omówienie swojej sprawy (superwizantki). Duża dynamika spotkania, zaangażowanie, wysoki poziom merytoryczny uczestników, atmosfera wzajemnej troski o realizację celów sesji oraz ogromne wsparcie emocjonalne dla superwzantki – to moje główne spostrzeżenia z tego spotkania. Po zakończeniu zajęć studenci pytali się, co zrobić, aby superwizja była także w ich ośrodku. Widać dużą potrzebę uzyskania zewnętrznego wsparcia w realizacji pracy socjalnej i socjalno – wychowawczej. Widać potrzebę uczestnictwa w tego typu formach podnoszenia swoich kwalifikacji oraz potrzebę stałego wglądu w pracę własną z rodzinami. Jeśli w Państwa Ośrodku jest taka potrzeba – zachęcam do kontaktu. Chętnie spotkam się z zainteresowanymi, przedstawię zasoby superwizji i odpowiem na wszystkie pytania.

Święto Pracowników Służb Społecznych

Z okazji Święta Pracowników Służb Społecznych, Święta Pracy Socjalnej, które przypada 21 listopada, pragnę wszystkim Wam Pomagaczom i Współpracownikom służb społecznych życzyć wszelkiej pomyślności, spełnienia pragnień, zadowolenia z Waszej pracy i zarobków, zmiany na lepsze w Was i w rodzinach Waszych klientów, wdzięczności innych, szacunku do siebie i dla innych, mocy i entuzjazmu, zadowolenia i satysfakcji, wglądu i prestiżu, cierpliwości i odpoczynku, równowagi i wsparcia autorytetów. Przede wszystkim życzę Wam gotowości do wzrastania, wzmacniania i rozwoju oraz czerpania mocy z superwizji!! 🙂 Maciej Sosnowski.

Pierwsi certyfikowani superwizorzy pracy socjalnej!

Mamy już pierwszych 23 certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej! Dnia 28 lipca 2017 r odbył się pierwszy egzamin certyfikujący superwizorów pracy socjalnej. Egzamin przygotowała i przeprowadzała Centralna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Niezmiernie miło mi poinformować, iż wśród pierwszych w Polsce certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej znajdują się także członkowie Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, a wśród nich: Marek Lasota, Renata Lenard, Marta Łuczyńska, Andrzej Mądry, Anna Olech, Danuta Polczyk, Małgorzata Postaremczak, Iwona Radzimirska oraz Katarzyna Wojtanowicz. Wszystkim superwizorom serdecznie gratuluję i wierzę, że będzie mi dane dołączyć do Waszego szacownego grona!
Z dniem 6 sierpnia 2017 roku dotychczasowa Komisja Egzaminacyjna zakończyła pracę. Przed nową Komisją, która wyłoni się we wrześniu bieżącego roku, jeszcze jedno zadanie – rozpatrzenie kolejnych napływających wniosków oraz zorganizowanie w ustawowym terminie kolejnego egzaminu dla superwizorów pracy socjalnej.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Praca socjalna jest profesją opartą na praktyce i akademicką dyscypliną, która promuje zmianę społeczną i rozwój, społeczną spójność oraz empowerment i wyzwolenie ludzi. Głównymi zasadami pracy socjalnej są prawa człowieka, wspólnotowe poczucie odpowiedzialności i poszanowanie dla różnic. Praca socjalna oparta na własnych teoriach, naukach społecznych i humanistycznych oraz na rdzennej wiedzy angażuje ludzi i struktury społeczne do występowania przeciwko życiowym trudnościom i na rzecz poprawy ludzkiego bytu.

(definicja została zaakceptowana w lipcu 2014 r. przez Zgromadzenia Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej)

Obchodzony dnia 21 marca każdego roku Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW). W obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej włączają się poszczególne organizacje członkowskie IFSW organizując spotkania, debaty oraz promując wartości, na których opiera się praca socjalna. Do IFSW należy także Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Tego typu inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. W dniu światowego święta wszystkim pracownikom służb społecznych życzę entuzjazmu, inspiracji oraz wciąż wzrastającego profesjonalizmu i prestiżu naszego zawodu!

Szkolenia i egzaminy dla superwizorów pracy socjalnej już wkrótce!

Już od kilku tygodni na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczone są wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Osoby ubiegające się o uzyskanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej w tak zwanym trybie skróconym  powinny złożyć wniosek o przystąpienie  do egzaminu na superwizora pracy socjalnej, wraz z załącznikami:

  • Życiorysem zawodowym według wzoru wskazanego przez CKE, wraz z załącznikami.
  • Potwierdzeniem wniesienia opłaty za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku
  • Dwiema zaadresowanymi do siebie kopertami.

CKE planuje pierwsze egzaminy przeprowadzić w maju, czerwcu lub lipcu 2017 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu w tym trybie powinny złożyć dokumenty najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r. Czekamy nadal na wskazanie przez CKE adresu, na który można będzie przesłać wymagane dokumenty. Osoby zainteresowane szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej muszą jeszcze poczekać na wyłonienie instytucji szkoleniowych, które uzyskają zgodę MRPiPS na realizację szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Szczegółowe informacje oraz wzory załączników znajdziesz na stronie MRPiPS.