Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Praca socjalna jest profesją opartą na praktyce i akademicką dyscypliną, która promuje zmianę społeczną i rozwój, społeczną spójność oraz empowerment i wyzwolenie ludzi. Głównymi zasadami pracy socjalnej są prawa człowieka, wspólnotowe poczucie odpowiedzialności i poszanowanie dla różnic. Praca socjalna oparta na własnych teoriach, naukach społecznych i humanistycznych oraz na rdzennej wiedzy angażuje ludzi i struktury społeczne do występowania przeciwko życiowym trudnościom i na rzecz poprawy ludzkiego bytu.

(definicja została zaakceptowana w lipcu 2014 r. przez Zgromadzenia Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej)

Obchodzony dnia 21 marca każdego roku Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW). W obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej włączają się poszczególne organizacje członkowskie IFSW organizując spotkania, debaty oraz promując wartości, na których opiera się praca socjalna. Do IFSW należy także Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Tego typu inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. W dniu światowego święta wszystkim pracownikom służb społecznych życzę entuzjazmu, inspiracji oraz wciąż wzrastającego profesjonalizmu i prestiżu naszego zawodu!

Szkolenia i egzaminy dla superwizorów pracy socjalnej już wkrótce!

Już od kilku tygodni na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczone są wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Osoby ubiegające się o uzyskanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej w tak zwanym trybie skróconym  powinny złożyć wniosek o przystąpienie  do egzaminu na superwizora pracy socjalnej, wraz z załącznikami:

  • Życiorysem zawodowym według wzoru wskazanego przez CKE, wraz z załącznikami.
  • Potwierdzeniem wniesienia opłaty za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku
  • Dwiema zaadresowanymi do siebie kopertami.

CKE planuje pierwsze egzaminy przeprowadzić w maju, czerwcu lub lipcu 2017 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu w tym trybie powinny złożyć dokumenty najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r. Czekamy nadal na wskazanie przez CKE adresu, na który można będzie przesłać wymagane dokumenty. Osoby zainteresowane szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej muszą jeszcze poczekać na wyłonienie instytucji szkoleniowych, które uzyskają zgodę MRPiPS na realizację szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Szczegółowe informacje oraz wzory załączników znajdziesz na stronie MRPiPS.

Uniwersytet Śląski w Katowicach przyjacielem superwizji pracy socjalnej

W dniu 18 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miałem przyjemność poprowadzić sesję superwizyjną dla studentów II roku, studiów II stopnia o kierunku praca socjalna. Dzięki inicjatywie dr Ewy Leśniak – Berek, promotorce superwizji i entuzjastce profesjonalizacji pracy socjalnej, to już drugie takie spotkanie superwizora pracy socjalnej ze studentami Uniwersytetu Śląskiego. Wierzę, że dzięki tej inicjatywie studenci będą mieli możliwość zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę o superwizji pracy socjalnej oraz wyrobić sobie pogląd i ukształtować pozytywną postawę wobec tej formy wsparcia pracowników służb społecznych.

Święto Pracowników Służb Społecznych!

nowy-obraz-36Szanowni Pracownicy Służb Społecznych!
Jest niewiele okazji w ciągu całego roku na to, aby Wasz głos został usłyszany. Na superwizjach otwieracie się i mówicie o swojej często heroicznej pracy – w wąskim, zamkniętym gronie. Jesteście skromni i jednocześnie otwarci na drugiego człowieka, troskliwi i odpowiedzialni. Napotykacie na swojej drodze wiele trudności, ludzkie tragedie i bezradność wobec ogromu cierpienia. Mimo to dalej chcecie to robić, Wy: pracownicy socjalni, asystenci rodzin i asystenci osób niepełnosprawnych, koordynatorzy pieczy, streetworkerzy, opiekunowie, akompaniatorzy, pedagodzy i psychologowie, animatorzy lokalni i wychowawcy, wolontariusze i aspiranci a także zarządzający pomocą społeczną! Dzięki Wam ten Świat staje się lepszy i bezpieczniejszy. Zasługujecie na podziw, szacunek i godziwą zapłatę! Wszystkiego dobrego dla Was!! SPS.